Girls JV BlueSmyer 1-19-16Morton 2-2-16Trinity 1-25-16